Kļūda
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

V?lies piedal?tes projekt??

Ja Tu esi k?das sist?mas atz?ts un klientu vid? m?l?ts speci?lists, tad labpr?t inform?ciju par Tav?m aktivit?t?m ieliksim m?su lap?. Atraan?s m?su m?jas lap? neuzliekt nek?dus pien?kumus.

Ar prieku gaid?sim ieteikumus par

  • Lapas t?l?ko att?st?bu
  • Par konkr?t?m sist?m?m
  • Par to kas klientiem b?tu noder?gi zin?t

Gaid?sim Tavu zi?u

Intars