Kļūda
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

Tilde

Ofici?l? lapa
www.tilde.lv

Visp?r?js viedoklis par sist?mu
Tilde ir maz?k? no aj? lap? min?taj?m sist?m?m un vien?g? ko nevar saukt par ERP sist?mu, jo nodroina tikai gr?matved?bas uzskaiti. Tilde ir Latvij? izstr?d?ta sist?ma, kura ir ?oti draudz?ga t?s lietot?jiem. T? ir ?oti lo?iski b?v?ta, nav p?rs?tin?ta ar liek?m funkcij?m un atsevi?u lietot?ju iegribu realiz?anu, ?emta v?r? lietot?ja ?rt?ba veicot ikdienas darb?bas. Gr?matvei kuri ir str?d?jui ar Tildi, parasti k??st par t?s patriotiem un gr?ti tos pierun?t lietot citu sist?mu. Tilde ir ide?la sist?ma mazam un vid?jam uz??mumam kuri ciena savu gr?matvedi un uz??muma pras?bas sist?mai ir tikai gr?matved?bas uzskaite.

Kas parasti izv?las tildi?
Tildi izv?las un lieto gr?matvei un gr?matved?bas ?rpakalpojumu sniedz?ji, kuri galvenok?rt iepriek ir sask?ruies ar Tildi. Tie ir gr?matvei, kuri ciena savu laiku un m?l ?rt?bas.

Stirp?s puses
 • Sist?ma ir viegli uzst?dama.
 • Piel?gota un operat?vi seko l?dz Latvijas likumdoanai.
 • Cenu politika un versiju atjaunoana ir lo?iska, ?rta un ir skaidrs par ko tiek maks?ta sist?mas atjaunoanas maksa.
 • Priek akt?va uz??muma uztur?anas izmaksas nav p?rsp?l?ti augstas.
 • Atskaiu veidoanas meh?nisms ir viena no sp?c?g?kaj?m Tildes pus?m.
 • Apkalpoanas serviss ir profesion?ls un sp?j ar gr?matveiem run?t vien? valod?.
 • Maks?jot atjaunoanas maksu iesp?jams izmantot telefoniskas konsult?cijas, par kur?m netiek pras?ta papildus samaksa.
 • Sist?mas ievieanai nav vajadz?ga konsultanta pal?dz?ba.
 • Viegli atrast gr?matvedi ar Tildes zin?an?m.
 • Plas d?leru t?kls Latvij?
V?j?s puses
 • Tilde ir dom?ta tikai maziem uz??mumiem
 • Ja ?panieku un vad?t?ju v?lmes atskaiu zi?? sniedzas vair?k k? viens anal?tiskais griezums virsgr?mat?, tad t? k??st par probl?mu.
 • Sist?ma ir v?ji konfigur?jama, ja nepiecieams main?t k?dus uzskaites principus.
 • Noliktavas uzskaite un iesp?ja analiz?t datus ir primit?v? l?men?.
 • Ierobeotas iesp?jas izmantot sist?mu mazumtirdzniec?bas uzskait? savienojum? ar kases apar?tiem.
 • V?ji att?st?ti, vai visp?r neeksist? specifiski nozaru risin?jumi.
 • Vair?k izmantojams k? r??inu izrakst?anas r?ks bez re?las biznesa procesu uzskaites.
 • Sist?ma un izstr?d?t?js nav draudz?gi savienojum? ar cit?m sist?m?m. (Nav tehniska risin?juma un ieinteres?t?bas)

Licen?u cenas un politika
Sist?mas izstr?d?t?ji izv?l?juies skaidru un saprotamu cenu politiku. Izmaksas ir saprotamas, prognoz?jamas un akt?vam uz??mumam draudz?gas. Nav dzird?ts par apsl?ptiem zem?dens akme?iem kuru rezult?t? rodas neparedz?tas izmaksas.
Cenas netiek sl?ptas un ir br?vi pieejamas Tildes m?jas lap?.
Pilns standarta komplekts vienam lietot?jam ar iek?autu uztur?anu pirmajam gadam izmaks?s 755Ls, bet s?kot no otr? gada uztur?ana b?s 127 Ls gad?. (Uztur?anas maksa nepilni 17% gad? no licences v?r?bas, kas aj? jom? ir norm?la prakse)
Papildus lietot?ja licence izmaks?s 187 Ls
Past?v iesp?ja sist?mu nom?t, vai ieg?d?ties sist?mas maz?ku komplekt?ciju lietoanai uz viena datora.

Ievieanas izmaksas
Attiec?b? pret cit?m sist?m?m var?tu teikt, ka ?du izmaksu nav. Ja pai nev?laties uzst?d?t sist?mu, tad to izdar?s d?leris kur Jums to p?rdeva un iesp?jams pat papildus naudu par o pakalpojumu nepa?ems. Darbs aiz?ems 10-15 min?tes un to var izdar?t pat nebraucot pie klienta.
Ievieanas izmaksas var par?d?ties, ja gr?matvedis ir ar v?j?m gr?matved?bas un/vai datora zin?an?m.

Uztur?anas izmaksas
Pilnai Tildes versijai uztur?ana ir 127 Ls gad?. (Uztur?anas maksa nepilni 17% gad? no licences v?r?bas, kas aj? jom? ir norm?la prakse).

Izplat?t?ji, D?leri
Tildes d?leru t?kls Latvij? ir ?oti plas. D?leru kontaktinform?cija atrodama ar? Tildes m?jas lap?.

Cita noder?ga inform?cija
Tildes raot?ji katru ceturtdienu L??pl?a iel? 41 R?g?, r?ko bezmaksas demonstr?cijas semin?ru.