Kļūda
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

Horizon


Visp?r?js viedoklis par sist?mu

Horizon (agr?k Apv?rsnis) un HorizonStart (agr?k UVIS) ir liel?k? un nopietn?k? Latvij? izstr?d?ta sist?ma, kura m?r?tiec?gi cenas ap?emt ?oti daudz biznesa jomas k? ar? darbu ar pavald?b?m un valsts iest?d?m. Sist?mas izstr?d?t?js ir firma "FMS", kas priek viet?j? izstr?d?t?ja ir liels uz??mums ar ~140 darbiniekiem, no kuriem apm?ram 30 programm?t?ji. Produkts tiek pied?v?ts ar diviem nosaukumiem kur maz? versija HorizonStart (l?dz 3 lietot?jiem), bet Horizon ir sist?mas liel? versija, kur? iesp?jams ieg?d?ties pla?ku modu?u kl?stu, par to maks?jot b?tiski liel?kas summas.
Produkts liel?koties tiek att?st?ts uz liel?ko klientu r??ina, kuru vid? ir ministrijas, valsts iest?des un liel?k?s Latvijas pavald?bas. Valsts sektor? Horizon ir domin?jos st?voklis, kas dod stabilu pamatu un uztic?bu ai sist?mai ar? priv?taj? sektor?. Uz??muma vad?t?js un viens no galvenajiem l?dz?paniekiem ir J?nis Bergs, kur ir ar? akt?vs nozares eksperts un person?ba.
Sist?ma veidota vair?k k? 15 gadu gait? un t? izaugusi par milz?gu instrumentu kur? ir plas modu?u saraksts da?d?m jom?m specifisk?m pras?b?m.
Sist?ma neb?t nav vienk?ra parastiem lietot?jiem, bet labiem datora lietot?jiem kuri izprot pla?s konfigur?anas iesp?jas t? k??st par liel?ko pal?gu. Lietot?jiem ir dotas tik daudz konfigur?anas iesp?jas, ka nereti pat Horizon konsultanti ir p?rsteigti par lietot?ju izveidotakiem risin?jumiem.
Ieg?d?joties Horizon neaizmirstiet, ka j?r??in?s ar ievieanas izmaks?m t? pat k? Dynamics, HansaWorld u.c. liel?k?m sist?m?m. T? k? Horizon ir konfigur?anas iesp?jas, tad jaun? tuk? instal?cij? ir j?saliek visai daudz ?eki, lai sist?ma k??tu izmantojama un k??tu par J?su pal?gu. Izdruku veidoanai ar? ir milz?gas iesp?jas, bet tuk? sist?m? izdrukas ir primit?vas un parasti t?s ir j?pieska?o J?su vajadz?b?m, kas protams ir papildus izmaksas.
Sist?mai ir vair?k k? 30 d?leri vis? Latvij?, ta?u ne visu inform?cija ir pieejama produktu interneta lap?s.
Licen?u cenu l?menis Horizon start ir piel?dzin?ms Tildes cenai, bet Horizon b?s nedaudz zem Dynamics NAV

Kas parasti izv?las Horizon?
Horizon uzksaitei izv?las uz??mumi kuriem ir pras?ga vad?ba atskaiu zi??, mazumtirgot?ji, vairumtirgot?ji, raot?ji kuri sp?j nov?rt?t sp?c?gu un visai sare??tu nozares risin?jumu.

Stirp?s puses
 • Septi?i anal?tiskie konti (Dimensijas)
 • Plaas konfigur?anas iesp?jas lietot?ju l?men?
 • Br?vi veidojamas atskaiu un izdruku formas
 • Lielas datu grup?anas iesp?jas visos modu?os
 • Piel?gojama lietot?ja vide
 • Filtr?anas iesp?jas p?c jebkura parametra
 • Lielas atskaiu ieg?anas iesp?jas da?dos griezumos
 • Da?di specifiski modu?i
 • Noliktavas uzskaite, EDS atskaites ir iek?autas sist?mas b?zes modul?
 • Likumdoanas izmai?as tiek pieg?d?tas uztur?anas ietvaros
 • Citiem klientiem izstr?d?ti nelielie uzlabojumi, tiek pieg?d?ti visiem klientiem
 • Plaas iesp?jas savienot noliktavas uzskaiti ar kases sist?m?m, vai izmantojot HorizonPOS kases sist?mu
 • Iesp?ja savienot ar jebkur?m sist?m?m, izmantojot datu apmai?ai paredz?tos r?kus
 • Gr?matved?bas ?rpakalpojuma uz??mumiem tiek dota iesp?ja pievienot neierobeotu skaitu uz??mumu vien? instal?cij? bez maksas
 • Plas d?leru t?kls Latvij?
V?j?s puses
 • Algu apr??ins, pamatl?dzek?u uzskaite un saikne ar bank?m ir par papildus samaksu
 • Algu apr??ina un pamatl?dzek?u uzskaite modu?u cena atkar?ga no karti?u skaita
 • Ieg?d?joties sist?mu, t? nenokonfigur?ta gandr?z nav izmantojama
 • Uzst?dot sist?mu, v?lams pieaicin?t speci?listu
 • Priv?taj? sektor? nav viegli atrast gr?matvedi ar Horizon zin?an?m
 • Maks?jot standarta uztur?anu nevar?s sa?emt bezmaksas konsult?ciju pa telefonu (iz?emot, ja J?s apkalpo mazais d?leris kur parasti ?du maksu nepieprasa)
 • Sist?mas konsultanti p?rsvar? nav ar gr?matved?bas zin?an?m
 • Algu apr??ins sist?m? ir p?rbaud?jums pat ?oti zinoiem lietot?jiem
 • Likumdoanas izmai?as reiz?m l?dz klientam non?k ar nov?loanos
 • Gad?jum?, ja likumdoanas izmai?as attiecas uz daiem klientiem, tad t?das var tikt neieviestas nekad (piem?ram specializ?t?s alkohola atskaites)
 • Liels administrat?vais slogs raot?ja iekien? kav? operat?vi veikt izmai?as sist?m?, ja t?s saist?tas ar programm?anu
 • Klientu izstr?des sist?m? ir p?rsp?l?ti d?rgas
 • Visai lielas uztur?anas izmaksas
 • P?reja no HorizonStart uz Horizon, ir ?rk?rt?gi d?rga, jo klientam j?sedz starp?ba starp abu produktu cen?m.
 • ?oti sare??ta cenu politika
 • Augsta apkalpoanas stundas likme (Standartlikme 40Ls, mazajiem d?leriem no 15 - 35 Ls + PVN)
Papildus modu?i
Pamatl?dzek?i
Algas
Person?ls
Saikne ar bank?m
Lo?istika
Raoana
P?cp?rdoanas raoana
Saite ar kases apar?tu, pos sist?ma
Nekustam? ?pauma uzskaite
Servisa darbi
Graudu uzskaite
Industri?lo iek?rtu uzskaite
Autotransporta uzskaite
R??inu digitaliz?ana (Ar Lattelecom)
Vienotu klasifikatoru uztur?anu vair?kos uz??mumos
Interneta veikals
Daudzvalodu atbalsts (LV, EN, EE, LT)

WEB Algas
WEB Person?ls
WEB Ce?az?mes
WEB Metar??ini

Licen?u cenas un politika
Cenu politika ir ?oti sare??ta, kuru pat FMS un d?leri ne vienm?r pareizi izprot.
Pamat? ir HorizonStart un Horizon standartcenu lapa.
V?l past?v ?paa attieksme pret jauniem uz??mumiem l?dz 5 lietot?jiem, ja tie ieg?d?jas vismaz vienu speci?lo moduli. (raoana, lo?istika, Horizon POS vai citu)
Daas ?patn?bas
Algas, person?ls, pamatl?dzek?i tiek licenc?ti uz karti?u skaitu.
Specializ?tos modu?us var ieg?d?ties 3 veidos. (uz firmu, instal?ciju vai lietot?ju) P?rdodot specializ?tos modu?us ?d? veid? m?r?is ir sp?t konkur?t cit?m sist?m?m kuru cenas vid?jiem uz??mumiem ir draudz?g?kas. Klientam parasti j?piem?ro izdev?g?ko apr??inu.

?das sare??tas cenu politikas ir veidota, lai n?ktu pret? maz?kiem klientiem un iesp?jams konkurenti nesaprastu cik tad ?sti izmaks? Horizon.
Rezult?t? klientam sa?emot Horizon pied?v?jumu, ?oti reti kad ir skaidrs, ko kas noz?m?. Vair?kk?rt?gi esmu sask?ries ar situ?ciju, kad klienti p?c ?da pied?v?juma sa?emanas nob?stas no ?diem neizprotamiem apr??iniem. Bailes protams ir no zem?dens akme?iem kuri pie ?diem apr??iniem var?tu par?d?ties un tas nevie uztic?bu ?dai sist?mai. Izstr?d?t?js ir nopietna komp?nija un nav tend?ta uz cilv?ku klaju m?n?anu, tom?r ?da situ?cija nevie uztic?bu.

Lai saprastu cenu l?meni, min?u piem?rus un b?tisk?k?s cenas minim?lam komplektam
 • HorizonStart
1 lietot?js, algas 10 darbiniekiem, 100 pamatl?dzek?i, saite ar bank?m - Licences 640 Ls, uztur?ana no 2. gada 129.80 Ls
3 lietot?ji, algas 10 darbiniekiem, 100 pamatl?dzek?i, saite ar bank?m - Licences 1149 Ls, uztur?ana no 2. gada 229.80 Ls

 • Horizon
3 lietot?ji, algas 100 darbiniekiem, 500 pamatl?dzek?i, saite ar bank?m - Licences 3640 Ls, uztur?ana no 2. gada 582.40 Ls

B?tisk?k? at?ir?ba rodas no lietot?ju licenc?m, kur HorizonStart viena lietot?ja licence izmaks? 250 Ls , bet Horizon 750 Ls
Past?v iesp?ja sist?mu nom?t ar izpirkanas ties?b?m, kas kop?j?s izmaksas palielina par ~16% no nom?jamo licen?u v?rt?bas.

Ievieanas izmaksas
Protams, ka starp mums ir sastopami ?oti gudri sist?mas pazin?ji kuri to sp?j izdar?t bez konsultantu pal?dz?bas, bet parast? situ?cij? bez konsultanta neiztikt. Ir pietiekami daudz lietas kur?s var k??d?ties sist?mas ?patn?bu nezin?anas d??. ?das k??das parasti noved pie nemit?g?m datu laboan?m, vai atskait?m kuras vairs nevar izveidot sist?m?.

Lai labi ieviestu Horizon sist?mu tikai gr?matved?bai un nelielai noliktavai, ir j?r??in?s ar 30-40 stundu ievieanas darbiem.
P?c FMS stundas likmes 40 Ls tas b?tu no 1200 - 1600 Ls
Mazajiem d?leriem likme ir ap 25 Ls, tad ievieana izmaks?tu 750 - 1000 Ls
Tom?r j?atceras, ka FMS konsultantu skaits ir liel?ks, nek? visu d?leru darbinieku skaits kop?. Var izr?d?ties, ka d?lerim pietr?kst resursi vai zin?anas kvalitat?vi ieviest sist?mu.

Uztur?anas izmaksas
HorizonStart uztur?anas maksa ir 20% gad? no ieg?d?to licen?u v?rt?bas
Horizon uztur?anas maksa ir 16% gad? no ieg?d?to licen?u v?rt?bas

HorizonStart
3 lietot?ji, algas 10 darbiniekiem, 100 pamatl?dzek?i, saite ar bank?m - Licences 1149 Ls, uztur?ana no 2. gada 229.80 Ls
Horizon
3 lietot?ji, algas 100 darbiniekiem, 500 pamatl?dzek?i, saite ar bank?m - Licences 3640 Ls, uztur?ana no 2. gada 582.40 Ls

Izplat?t?ji, D?leri
Horizon d?leru t?kls Latvij? ir ?oti plas. Da?a d?leru kontaktinform?cijas atrodama Horizon m?jas lap?.

Cita noder?ga inform?cija

Horizon