Kļūda
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

HansaWorld

Ofici?l? lapa
www.hansaworld.com

Visp?r?js viedoklis par sist?mu

HansaWorld ir nopietns sp?l?t?js sist?mu tirg? pasaul? un Latvij?. Priv?taj? sektor? Latvij? HansaWorld ie?em pietiekami nopietnas poz?cijas, d?? pieejamiem neskait?miem specifiskiem risin?jumiem un iesp?jas veikt re?lus piel?goanas darbus konkr?tam klientam vi?a instal?cij?. Atsevi?i Latvijas d?leri ir pietiekami sp?c?gi un sp?j ieviest nopietnus projektus. Programma Enterprise by HansaWorld ir resursu vad?bas sist?ma (ERP enterprise resource planning), kas uz??mum? p?rvalda ar? raoanu, projektu vad?bu, dokumentu vad?bu, komunik?ciju, klientu attiec?bu vad?bu, zvanu centru, un daudzus nozar?m specifiskus procesus. Savuk?rt maz?kiem klientiem tiek pied?v?ts produkts zem nosaukuma "BOOKS", kas ir konfigur?ts produkts ar ierobeot?m iesp?j?m. Produkts Books tiek b?z?ts uz t?s paas sist?mas kur Enterprise by HansaWorld. Tas dod iesp?ju uz??mumam augot p?riet uz nopietno sist?mas instal?ciju, kur? ir daudz vair?k iesp?jas piel?got specifiskus risin?jumus. BOOKS ir ar? bezmaksas versija (bez licen?u maksas un ar atbalstu pirmajiem 12 m?neiem) mikrouz??mumiem, kas noteikti ir interesanti mikrouz??mumu ?paniekiem.
Hansaworld sist?ma ir b?v?ta uz izstr?d?t?ja veidotas datub?zes ar ko pai ?oti lepojas, bet konkurenti to pasniedz par lielu tr?kumu.
obr?d vair?k apskat?sim produktu Enterprise by HansaWorld.

Kas parasti izv?las HansaWorld?
Vid?ji lieli un lieli uz??mumi, kam nepiecieama resursu vad?bas sist?ma, nevis tikai gr?matved?ba. Raoanas, tirdzniec?bas, pakalpojumus sniedzoi uz??mumi, rekl?mas a?ent?ras, gr?matved?bas biroji, b?vniec?bas uz??mumi u.c.

Stirp?s puses
 • Neierobeots anal?tisko dimensiju skaits (objekti)
 • Plaas konfigur?anas iesp?jas lietot?ju l?men?
 • Br?vi veidojamas atskaiu un izdruku formas
 • Lielas datu grup?anas iesp?jas visos modu?os
 • Piel?gojama lietot?ja vide
 • Viegli uzst?d?ma demo versija
 • Mekl?anas iesp?jas p?c da?diem parametriem
 • Lielas atskaiu ieg?anas iesp?jas da?dos griezumos
 • Plas nozar?m piel?goto risin?jumu skaits (raoanai, ?rei, projektu vad?bai, mazumtirdzniec?bai, l?gumu uzskaitei utt.)
 • Likumdoanas izmai?as tiek pieg?d?tas uztur?anas ietvaros.
 • Liel?ko da?u programmas izmai?u, kas saist?tas ar administrat?vo aktu izmai??m, iesp?jams veikt sist?m? ar uzst?d?jumu pal?dz?bu.
 • At?ir?b? no p?r?j?m ERP sist?m?m, Enterprise by HansaWorld ir ieb?v?tas (nevis savienotas) t?das funkcijas k? Interneta veikals, POS (kases apar?tu sist?ma), Zvanu centrs, CRM (klientu attiec?bu p?rvald?bas modulis), konsolid?cija un citas, kas nodroina pieeju vienotiem tiesaistes datiem.
 • Iesp?ja savienot ar jebkur?m sist?m?m, izmantojot datu apmai?ai paredz?tos r?kus
 • Gr?matved?bas ?rpakalpojuma uz??mumiem tiek dota iesp?ja pievienot neierobeotu skaitu uz??mumu un lietot?ju vien? instal?cij? un izmantot sist?mu par nelielu fiks?tu m?nea maksu.
 • Stiprs d?leru t?kls Latvij?
 • Viens no l?deriem Latvijas priv?to uz??mumu sektor? (MVU un lielo uz??mumu sektor?).
 • Modul?ra - uz??mums var izv?l?ties sev nepiecieam?s funkcijas nepiecieamaj? laik?.
 • Integr?ta - darbojas vienot? server? dati nav j?p?rs?ta, nav j?integr?, nav j?ievada atk?rtoti.
 • Atbalsta jaun?k?s tehnolo?ijas - sist?mas tehnolo?ija, lauj izmantot sist?mu neierobeotam lietot?ju un komp?niju skaitam.
 • Pieejama att?lin?ti piesl?gties sist?mas datiem iesp?jams pat no mobil? t?lru?a. Sist?mai ir teicama ?trdarb?ba un veiktsp?ja, str?d?jot att?lin?ti (piesl?dzoties no internet), turkl?t nav nepiecieams papildu apr?kojums.
 • Iesp?jams izmantot sist?mu datoriem ar Windows, Mac vai Linux oper?t?jsist?mu.
 • Programmai ir t?mek?a klienta versija, kas ?auj piesl?gties sist?mai, izmantojot p?rl?kprogrammu.
 • Mobilie risin?jumi - programmai ir versija iPad, iPhone un mobilaj?m ier?c?m ar Android OS. Programmu iesp?jams izmantot ar ieb?v?tu datu b?zi, ar SQL vai Oracle datu b?zi.
 • Piel?gojama programmai ir vair?k k? 47 standarta versij? ieb?v?ti funkcion?li modu?i, bet jebkuru no funkcij?m iesp?jams piel?got uz??muma ?paaj?m vajadz?b?m izmantojot programm?anu.
 • Zemas kop?j?s uztur?anas izmaksas (TCO) pateicoties pogrammas plaajai funkcionalit?tei un integr?cijai, t? nodroina uz??mumu ar vis?m nepiecieamaj?m funkcij?m vien? programm?, kas samazina IT infrastrukt?ras uztur?anas un lietoanas izmaksas.
 • Starptautiska programma apvieno pasaul? atz?tu biznesa praksi (best practicies) jau vair?k k? 24 gadus. Programma pieejama 29 valod?s, t? atbalsta 110 valstu likumdoanu, t?p?c ir ?pai piem?rota starptautiskiem uz??mumiem.
V?j?s puses
 • neatmaks?jas maziem uz??mumiem;
 • sist?mai nepiecieama nopietna konfigur?cija, lai t? darbotos uz??mumam vislab?kaj? veid?.
 • Daudzus no neskait?majiem modu?iem Latvij? neviens nav ieviesis.
 • Speci?listi skarbi izsak?s par sist?mas datub?zi pie lieliem datu apjomiem.

Papildus modu?i
 • Aizdevumi
 • Akcijas
 • Algas
 • Aais atg?din?jums
 • Atskaiu veidot?js
 • Avansa nor??ini
 • Biznesa anal?ze SmartView (Business Intelligence)
 • ?eki
 • Cenu veidos?ana
 • CRM
 • D?rglietas
 • E-pasts
 • EDI
 • Elektronisk?s konferences
 • Fakss
 • Finanses
 • Grupas kalend?rs
 • Internet veikals un CMS
 • Kase
 • Klientu pasu?ti?jumi
 • Konsolid?cija
 • Kred?tu pa?rvaldi?ba
 • K?rorts
 • Mazumtirdzniec?ba (POS)
 • MRP
 • Muita
 • Noliktava
 • Noliktavas pa?rvaldi?ba
 • Noma
 • Nor??ini p?c l?gumiem
 • Pamatl?dzek?i
 • Pasu?ti?jumi
 • Persona?la vadi?ba
 • Pied?v?jumi
 • Pieg?d?t?ji
 • POS Offline
 • Projektu pa?rvaldi?ba
 • Realiz?cija
 • Raoana
 • Restor?ns
 • Resursu pl?noana
 • Servisa pasu?ti?jumi
 • Telefona centra?les urn?ls
 • Viesn?ca
 • Uzdevumi
 • Izgl?t?bas iest?des kursu, studentu un finanu vad?bas sist?ma
 • Meizstr?des p?rvald?bai
 • L?zinga uz??mumiem
 • Namu apsaimniekoanas uz??mumiem
 • Raoanas pl?noanas grafiskais p?rskats
Licen?u cenas un politika

K? jau p?rsvar? ?da l?me?a sist?m?m, sist?mas cena veidojas no konkr?tas komplekt?cijas. Galvenok?rt no lietot?ju skaita un specifisko modu?u kl?sta, kas nepiecieams konkr?tajam klientam. HansaWorld ?patn?ba at?ir?b? no cit?m sist?m?m, ka uztur?anas maksa ir oblig?ta. Citas sist?mas pie?auj, kad sist?mas uztur?anu iesp?jams nemaks?t nesa?emot atajunin?jumus bet HansaWorld n?. Skaidrs, ka augoam un akt?vam uz??mumam jebkurai sist?mai b?s nepiecieami atjaunin?jumi, tom?r is punkts ir viens no vadoajiem konkurentu argumentiem pret Hansaworld.

Cenas piem?rs:

Enterprise by HansaWorld finanu, realiz?cijas, pieg?d?t?ju, pamatl?dzek?u, avansa nor??inu, kases, algu un person?la vad?bas, pied?v?jumu un klientu pas?t?jumu, noliktavas, pas?t?jumu modu?i un viena lietot?ja licence izmaks? 1575 LVL

Books produkta cenu lapa pieejama eit

Books mikrouz??mumiem ir bezmaksas

Programmu ir iesp?jams ieg?d?ties uz SaaS (licences ?res) noteikumiem, gad?jumos, kad uz??mums nev?l?s invest?t l?dzek?us liecnces ieg?dei.

Ievieanas izmaksas
K? jau konfigur?jamai un re?li piel?gojamai sist?mai, nevar iztikt bez ievieanas izmaks?m. Lai ?da l?me?a sist?mas k? HansaWorld darbotos klienta lab?, ir j?r??in?s ar ievieanas izmaks?m kas p?c teorijas sast?da no 50%-100% no ieg?d?to licen?u v?rt?bas. Tas noz?m?, ka ieg?d?joties sist?mu kuras licen?u v?rt?ba ir 5000Ls, v?l j?r??in?s ar ievieanas izmaks?m 2500Ls-5000Ls. Ievieanas izmaksas ir ?oti j?t?gs punkts jebkurai nopietnai sist?mai, kur ir pasl?pta projekta veiksme.

Uztur?anas izmaksas
Programmas jaunin?jumu abon?anas maksa ir 15% gad? no licences v?rt?bas, bet t? k? Jums b?s l?gums ar? ar k?du no d?leriem kur ievies?s sist?mu un pal?dz?s ar to str?d?t ikdien? tad ar? d?leris v?l?sies savu maksu par atbalstu. Parasti ?da maksa var sniegties l?dz t?dai paai summai k? abon?anas maksa.
T? k? kop? uztur?anas izmaksas ir no 20-30 % gad? no ieg?d?to licen?u v?rt?bas.

Izplat?t?ji, D?leri
HansaWorld d?leru t?kls Latvij? ir ?oti plas. Enterprise by HansaWorld d?leru kontaktinform?cija, Books d?leru kontaktinform?cija. atrodama HansaWorld m?jas lap?.

Cita noder?ga inform?cija

????????


Programma Enterprise by HansaWorld ir resursu vad?bas sist?ma (ERP enterprise resource planning), kas uz??mum? p?rvalda ne tikai gr?matved?bas un pre?u kust?bas procesus, bet ar? raoanu, projektu vad?bu, dokumentu vad?bu, komunik?ciju, klientu attiec?bu vad?bu, zvanu centru, un daudzus nozar?m specifiskus procesus. Sist?mas ievieanas m?r?is ir uz??muma procesu efektiviz?cija, vad?bas l?mumiem nepiecieam?s inform?cijas ieg?ana, noliktavas vad?bas optimiz?cija u.tml.

Papildu inform?cija - http://www.hansaworld.lv/erp