Kļūda
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

1 C

Ofici?l? lapa
www.1c.ru


Visp?r?js viedoklis par sist?mu

1 C ir Krievij? izstr?d?ta programmat?ra, kura Krievij? ir absol?ts l?deris un aiz?em vair?k k? 90% lielu tirgus da?u. ?emot v?r?, ka sist?ma pamat? b?v?ta Krievu valod? tad Latvij? to p?rsvar? izv?las un izplata uz??mumi, kur domin?jo? ir krievu valoda. Pati sist?ma ir visai plaa un izveidoti da?di papildus modu?i, t? balst?ta uz popul?ro SQL datub?zi. Viet?jie Latvijas d?leri ir ties?gi veikt piel?goanas darbus, lai sist?ma ir izmantojama Latvijas apst?k?os. Svar?gi ir atcer?ties, ka pie ?das papildus programm?anas viss str?d? l?dz br?dim, kam?r netiek main?ta sist?mas versija. Teor?tiski tiek pasniegts, ka mainot versiju ?di b?v?t?m sist?m?m, ar? papildus izstr?d?tais str?d?s, bet diem?l t? nenotiek. Liel?ka vai maz?ka papildus programm?ana noteikti b?s nepiecieama un ar to ir j?r??in?s. Galven? probl?ma ar kuru saskaras klienti, kad papildus izstr?des netiek dokument?tas, tiek veiktas haotiski un p?c gada vairs neviens nezin J?su specifisko risin?jumu un izstr?de b?t?b? s?kas no gala. Vienlaic?gi tiek uztur?tas vismaz 2 programmas versijas, kur katra b?t?b? ir cita sist?ma. Var gad?ties, ka esiet ieg?d?juies k?du moduli un nevariet p?riet uz jaun?ku versiju, jo jaun?kaj? versij? ?da modu?a vienk?ri nav. 1C noteikti nav slikta sist?ma, iesp?jams ka Latvijas d?leri ar lielo klientu skaitu vienk?ri netiek gal?.

Kas parasti izv?las 1C?
1C parasti izv?las divu iemeslu d??. 1. d?? Krievu valodas atbalsta 2. d?? sal?dzinoi draudz?gaj?m licen?u cen?m.

Stirp?s puses
 • Izstr?d?ti da?di papildus modu?i
 • Nelielas sist?mas licen?u izmaksas
 • Iesp?ja veikt papildus programm?anu tiei J?su instal?cij? un j?su vajadz?b?m
 • Viegli atrast gr?matvedi ar 1C zin?an?m
 • Risin?jums ap??rbu tirdzniec?bai
 • POS kases sist?ma
V?j?s puses
 • Piel?gojumus Latvijas likumdoanai veic haotiski un ar nov?loanos
 • Gr?t?bas veikt algu apr??inu p?c Latvijas likumdoanas
 • Versijas mai?a saist?ta ar neparedzam?m probl?m?m
 • Latvij? p?rsvar? p?rst?v ?oti v?ji d?leri
Papildus modu?i
Mazumtirdzniec?ba (Ar? ap??rbu tirdzniec?ba)
Vairumtirdzniec?ba
CRM (Klientu attiec?bu vad?ba)
Autoserviss
Restor?ns
Nekustamie ?paumi
Raoana
Person?ls
Lombards
Interneta veikals

Licen?u cenas un politika
1C ?emot v?r? sist?mas iesp?jas un sal?dzin?jum? ar cit?m tirg? pieejam?m sist?m?m ir nelielas izmaksas. 1C ir nop?rkama pat lielveikalos un interneta veikalos k? kast?u produkts. ?da ieg?de iesp?jams Jums pal?dz?s, ja veiciet k?du nelielu gr?matved?bas uzskaiti bez ?pa?m vajadz?b?m piel?got Latvijas apst?k?iem. Ta?u ja, v?laties sist?mu izmantot pla?k, tad bez d?lera pal?dz?bas neiztikt. Maz?s licences izmaksas skaidrojamas ar izstr?d?t?ja valsti Krieviju, kuras tirgus apjoms b?tiski at?iras.
1C Cenu lapa ir br?vi pieejama internet?, piem?ram d?lera "Fastsoft" m?jas lap?.

1C pamata licence izmaks? s?kot no 247 Ls
Tirdzniec?bas funkcionalit?te 495 Ls
Viens sist?mas lietot?js 124 Ls
Kopum? sist?mai ar 3 lietot?jiem ar 1000 Ls licenc? ir j?r??in?s
?dam nelielam komplektam uztur?anas maksa gad? b?s apm?ram 300 Ls

Ievieanas izmaksas
Ievieot 1C sist?mu, ir j??em v?r?, ka visdr?z?k nepietiks tikai ar konsultanta pal?dz?bu kur ieliks pareizos ?ekus un sist?ma b?s lietojama. Tikl?dz J?su vajadz?bas b?s kaut nedaudz ?rpus sist?mas iesp?j?m, tad t? jau b?s papildus izstr?de ar programm?anu. J?atceras, ka katrs d?leris ir specializ?jies vair?k uz k?diem konkr?tiem modu?iem.

Uztur?anas izmaksas
Uztur?anas maksa netiek r??in?ta k? cit?m sist?m?m kur parasti iziet no licen?u v?rt?bas r??inot noteiktu procentu, bet ir konkr?ta cenu lapa cik par k?du licenci ir j?maks? gad?.

Nelielas 3 lietot?ju instal?cijas uztur?anas maksa ir nedaudz virs 300 Ls gad?.
Pie ?m izmaks?m d?leris, p?c savas cenu politikas ar jums vienosies par savu apkalpoanu.

Izplat?t?ji, D?leri
1C D?leri Latvij? ir sist?mas v?j?k? vieta, un neapmierin?t?ba ar sist?mu parasti ce?as no d?leru neizdar?b?m.

Cita noder?ga inform?cija


Produkta lapa
http://www.1c.ru

Izstr?d?t?ja lapa
http://www.1c.ru

Izplat?t?ji Latvij?
ITEKO
FASTSOFT
AVANTIME
ELMI
ANDI
SMARTBS
Noder?gas saites

Lejupiel?des
1C DEMO