Kļūda
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

QlikView

Ofici?l? lapa
www.qlikview.com


Visp?r?js viedoklis par sist?mu

QlikView ir biznesa anal?tikas r?ks, kur sav? uzb?v? ir unik?ls ar ?tro piel?goanu un atskaiu b?v?anu. Ja liel?s sist?mas nesp?j str?d?t bez datu noliktav?m, tad QlikView datus sav?c vien? fail? un dod iesp?ju Jums tos analiz?t jebk?d? griezum?. QlikView unikalit?te sl?pjas taj?, ka datu sav?kanas piepras?jums (Skripts), ir br?vi redi??jams lietot?jiem, lietot?ji var nor?d?t ar? citus datu avotus (piem?ram exel) un p?c datu sav?kanas jau ar tiem sp?l?ties veidojot tabulas, grafikus u.t.t.

Kas parasti izv?las QlikView?
QlikView izv?las, ja eso? uzskaites sist?ma nesp?j dot vajadz?g?s atskaites, ja atskaiu sagatavoana uz??mum? aiz?em daudz laik, vai vienk?ri ir cilv?ki, kuri prot str?d?t ar datiem.

Stirp?s puses
  • ?tri iesp?jams uzst?d?t sist?mu
  • Atskaites ir iesp?jams ?tri ?rti pavairot
  • Atskaites datus var p?rs?t?t vien? fail? citam lietot?jam
  • Datu sav?kana ir br?vi konfigur?jama
  • Atskaites var veidot ar? bez ?pa?m IT zin?an?m
V?j?s puses
  • Bezmaksas versij? nav iesp?jams sagatavot atskaiu izdrukas
  • Bezmaksas versij? veidotas atskaites var lietot tikai uz viena datora
Papildus modu?i
QlikView Server
WEB atskaites
Atskaites mobilaj?s ier?c?s
Atskaiu izdrukas

Licen?u cenas un politika
Pat?kam? lieta sevi?i maziem un vid?jiem Latvijas klientiem ir t?da, ka QlikView ir ar? bezmaksas versija uz kuras var pietiekami daudz atrisin?t.

Ja tom?r bezmaksas versija jums liekas pa v?ju, tad viena lietot?ja licence un pirm? gada uztur?anas maksa jums izmaks?s maz?k ka 1000Ls

Savuk?rt, ja v?laties b?v?t nopietnu sist?mu, ar serveri, atskaites apskat?t interneta p?rl?kprogramm? un mobilaj?s ier?c?s, tad j?r??in?s ar nopietnu invest?ciju ~15000Ls

Ievieanas izmaksas
Vienas konkr?tas atskaites izveidoana sv?rst?s no 300 l?dz 1500 Ls. Viss ir atkar?gs k? konkr?t? atskaite tiek b?v?ta un cik t? ir sare??ta. Ofici?lie izplat?t?ji veido atskaites, p?c klienta vajadz?b?m un uztur vair?kus standarta risin?jumus. (Noliktava, virsgr?mata, budeta kontrole, vad?bas atskaites, Debitoru/kreditoru kontrole u.t.t.) Ja atskaite tiek pasniegta k? pau rad?ts produkts tad cena sv?rst?s no 1000 - 1500 Ls. T? k? atskaite tiek pasniegta k? produkts, tad klientam m?dz pras?t ar? uztur?anas maksu. Skaidrs, ka re?l?s atskaites izveidoanas izmaksas nav 1000Ls, sevi?i ja t?s tiek pavairotas vair?kk?rt?gi pie vienas sist?mas.

Uztur?anas izmaksas
Bezmaksas QlikView versijai nav j?maks? uztur?anas maksa.
Ja ieg?d?jas vismaz viena lietot?ja licenci, tad uztur?anas maksa ir noteikti ir j?maks? par pirmo gadu. Kas ir 192 Ls gad?.

Izplat?t?ji, D?leri
Uz o br?di Latvij? darbojas 4 QlikView izplat?t?ji un to skaits laiku pa laikam main?s. Bez ofici?lajiem izplat?t?jiem ar atskaiu izstr?di un ievieanu nodarbojas ar? Biznesa Sist?mas

Cita noder?ga inform?cija
QlikView tiek izmantots k? HansaWorld sist?mas atskaiu r?ks, kur ciei sasaist?ts ar uzskaites sist?mu


www.qlikview.com