Kļūda
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

Anal?tikas sist?mas

Parasti uzskaites sist?mas atskaites nesp?j dot visda?d?kajos griezumos, jo sist?mas uzb?v? tehniski to apgr?tina. Kam?r Jums ir nepiecieama atskaite viena modu?a ietvaros tikm?r viss ir k?rt?b?. Savuk?rt, ja J?s v?laties vienlaic?gi redz?t datus no noliktavas, alg?m un virsgr?matas, tad Jums j?dom? par (BI) risin?jumiem. C?n?ties ar sist?mas izstr?d?t?ju, vai t?r?t naudu par ?du izstr?di ir gandr?z bezcer?gi par ?du atskaiu izveidoanu sist?m?.
?diem m?r?iem ir da?das sist?mas, kuru priekroc?ba ir datu sav?kana no da?diem avotiem vienlaic?gi. Sist?m?m kur glab?jas dati nav j?b?t savienot?m, lai var?tu vienlaic?gi analiz?t datus. Latvij? izplat?t?k?s BI sist?mas ir MicroStrategy un QlikViev, kuras ar? tiek nopietni atbalst?tas.

MicroStrategy ir viens no liel?kajiem produktiem aj? jom?, un to Latvij? izplata firma FMS
QlikView ir sal?dzinoi maz?ks un lietot?jam draudz?g?ks produkts kuru Latvij? izplata vair?kas komp?nijas un apkalpo ar? cit?s kuras nav izplat?t?ju sarakst?