Kļūda
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

Sist?mas

T? k? sist?mu skaits Latvij? ir milz?gs, tad aj? sada?? m??in?sim koncentr?ties uz sist?m?m, kuras ir v?r? ?emamas vid?jam un lielam uz??mumam, bet p?r?j?s apskat?sim sada?? CITAS Ar to m?s nev?lamies nevienu aizvainot, bet neredzam j?gu iedzi?in?ties nelielu un niec?gu sist?mu uzb?v?, cenu politik? un iesp?j?s piel?got uzskaiti k?dam uz??mumam. Liel?koties ?das sist?mas balst?s uz vienu vai p?ris liel?kiem klientiem, par kuru l?dzek?iem t?s tiek uztur?tas un papildin?tas. Pai uz??mumi reiz?m ir pat ir 1-2 cilv?ki, un ?da izm?ra uz??mumiem uztic?t savu uzskaiti, neb?tu diez ko pr?t?gi. Protams past?v ar? liel?ki un nedaudz stabil?ki izstr?d?t?ji, tom?r pats produkts parasti ir visai kokains, vai izveidots konkr?tai nozarei. Ja las?siet ko izstr?d?t?ji pai par sevi raksta m?jas lap?s, tad visi ir stabili ar svar?giem klientiem un vi?u sist?mas ir ?oti piel?gojamas. Atsevi?os gad?jumos ?di izstr?d?t?ji var ar? izr?d?ties sp?c?gi k?d? konkr?t? nozar? k? specifisks risin?jums.

Run?jot par nopietn?kajiem risin?jumiem, nedr?kst aizmirst, ka tiem ar? ir savi tr?kumi un neviena sist?ma nav perfekta. Reiz?m pats produkts var b?t p?rlieku samezglots, reiz?m d?leri Latvij? ir v?ji, un reiz?m ievieanas, uztur?anas izmaksas ir nesam?r?gi augstas.

Visa inform?cija pa sist?m?m balst?ta uz person?go pieredzi un klientu atsauksm?m. Ja Jums ir viedoklis par k?du no eit min?taj?m sist?m?m, tad ar prieku uzklaus?sim un papildin?sim inform?ciju.