Kļūda
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

Par projektu

Intars Mi?elsons

Laipni l?gti Biznesa sist?ma m?jas lap?!

Mans v?rds ir Intars Mi?elsons un esmu izveidojis informat?vu lapu, par uzskaites sist?m?m Latvij?.

Lap? pausts mans person?gais un sist?mu izplat?t?ju viedoklis, kur veidojies no vair?ku gadu darb?bas uzskaites sist?mu jom?. T? k? obr?d vairs nep?rst?vu nevienu tirg? pied?v?to sist?mu, tad varu lietot?jus inform?t par da?d?m t?m?m, par kur?m Jums noteikti nest?st?s produktu p?rdev?ji.Ja, esiet k?dreiz m??in?jui vid?ji lielam uz??mumam izv?l?ties uzskaites sist?mu, tad noteikti non?c?t pie t?, ka pieejamo sist?mu skaits Latvij? ir ap 20. Izprast katru sist?mu un no ?da milz?ga kl?sta izv?l?ties to kas J?su gad?jum? piem?rot?kais ir visai sare??ti. T?d?? beigu beig?s griez?ties pie pazi??m un jaut?j?t Vi?u pieredzi. Ar? da?dos Latvijas re?ionos atsevi?as sist?mas ir vair?k vai maz?k izplat?tas. Savuk?rt krieviski run?joos uz??mumos domin? tikai viena konkr?ta sist?ma. Ja v?laties tie?m nopietni izv?rt?t piem?rot?ko sist?mu, tad tas Jums pras?s ?oti daudz laika un smalku iedzi?in?anos. Sav? pieredz? esmu sak?ries ar neskait?m?m situ?cij?m kur gr?matvedei, vai uz??muma ?paniekam ir j?izv?las sist?ma un beig?s izv?las p?c smaid?g?k? p?rdev?ja un pie?emam?k?s cenas.

Jaut?jumi izv?loties sist?mu ir ?oti daudz.
  • K? saprast no kur?m sist?m?m visp?r ir j?ga izv?l?ties?
  • Vai izv?l?ties Latvij?, vai ?rpus t?s izstr?d?tu sist?mu?
  • K? sal?dzin?t licen?u cenas?
  • K? Sal?dzin?t uztur?anas izmaksas?
  • K?das ir sist?mas ievieanas izmaksas?
  • K?di ir zem?dens akme?i?

aj? projekt? apkopou savu pieredzi par uzskaites sist?m?m, lai pal?dz?tu Jums izv?l?ties savam uz??mumam piem?rot?ko instrumentu. M??in?u visu izskaidrot vienk?r? valod?, lai lasot nav j?izmanto svev?rdu v?rdn?ca.

Intars Mi?elsons
Telefons: 20224499
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Skype: intars_mikelsons
Twitter: @IntarsMikelsons