Kļūda
  • XML Parsing Error at 1:1903. Error 9: Invalid character

Kur te bizness?

M?s nodarbojamies ar uzskaites sist?mu projektu vad?anu un konsult?anu. Ta?u apzin?ti neesam k?uvui par nevienas sist?mas d?leriem, lai nek??tu atkar?gi no konkr?tiem produktiem. M?s aizst?vam klientu intereses un pal?dzam str?d?t ar sist?mu pieg?d?t?jiem.

M?su pulk? ir cilv?ki, kuri ir str?d?jui liel?k?s un maz?k?s d?leru firm?s, bet obr?d darbojas k? br?vie sist?mu konsultanti un projektu vad?t?ji. Labpr?t sav? pulk? uz?emsim citus sist?mu konsultantus.

Ar ko m?s v?l nodarbojamies

  • T? k? m?su kodols ir c?lies no Horizon bijuajiem konsultantiem un programm?t?jiem, tad pied?v?jam ar? da?das izstr?des priek Horizon. Izstr?d?jam papildin?jumus uz OLE platformas, kas dod iesp?ju veidot integr?ciju starp sist?m?m un b?v?t papildin?jumus priek Horizon.
  • Esam izstr?d?jui interneta veikalu, kur integr?ts ar Horizon. Tas noz?m?, ka izmantojot ?du risin?jumu, Jums nav j?uztur divi pre?u saraksti, cenas un dokumenti nav j?p?rvada manu?li.Interneta veikalu ir iesp?jams ieg?d?ties, nom?t, nom?t kop? ar gr?matved?bas ?rpakalpojumu.
  • Veidojam atskaites ar biznesa anal?tikas r?ku QlikViev bezmaksas versiju. Ir izveidoti risin?jumi noliktavas anal?zei, virsgr?mata, par?du kontrole.
  • Ievieam un atbalstam citu izstr?d?tus noder?gus r?kus klientiem. (CHD akciju vad?ba, bankas maks?jumu apstr?des sist?ma, pamatl?dzek?u inventariz?cija u.c.)